Protest mot västs inblandning i Ukraina

I dag lördag samlades folk på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot den väststödda fascistinfluerade kuppen i Ukraina. Dine Malmsten från Sveriges Kommunistiska Parti var en av talarna. Uttalande av SKP-Stockholm den 15 mars:

Det finns ingen rätt för något land att ingripa på ett anat lands territorium informerade utrikesminister Carl Bildt till Riksdagen den 13/3.

Det hade han alldeles rätt i, men för honom är inte denna folkrättsprincip något som den plundrande alliansen USA/EU/NATO (i vilka Sverige numera ingår) behöver anpassa sig efter. Den gäller inte när USA gör statskupper som senast i Honduras och Paraguay. Den gällde inte vid de militära interventionerna mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den gäller inte vid den okonventionella krigföringen i Syrien m.h.a. legosoldater knutna till Al-Quaida.

Vi glömmer inte de 70-tal interventioner som USA begått sedan andra världskriget. Vi bortser inte de cirka 1000 militärbaser som USA har över hela jordklotet, finns där för att kriga och styra resten av värden eller skrämma valda delar av den till underkastelse. Vi känner till satellitspaningen i krigets tjänst, avlyssningsstationer jorden runt, NSA och FRA i samarbete. Om allt detta säger Carl Bildt inte ett ord i gängse media. Den mening av sanning han lyckades prestera i går. Den gällde inte för USA-kapitalet.

Den Orangea revolutionen övergick helt öppet i brun färg. Det är kanske inte så konstigt om vi påminns om att kapitalets diktatur kan uppdelas i:

–  endera en borgerlig demokrati som: en republik eller en parlamentarisk monarki,

–  å andra sidan i en fascistisk kriminell diktatur.

Båda varianterna döljer att staten är i kapitalets ägo. Kort kan sägas att fascism är kapitalism utan silkesvantar för att säkra att produktionsmedlen och råvarutillgångarna behålls i monopolkapitalets ägo.

Under den Orangea “revolutionen” bjöds människor på vodka i stora mängder för att stanna kvar på torget i Kiev dygnet runt. Under den fascistiska statskuppen var bidragen mer generösa.

USA:s sändebud i Ukraina, Victoria Nuland “Fuck EU” gav nypressade dollarsedlar, 20-30 US-dollar/dag åt 20- 30 000 fascister/nationalister för att skapa en illusion av folklig revolution. 500-1000 dollar/vecka betalades åt de som var beredda att fajtas och bära vapen och 2000 dollar/vecka åt ett plutonsbefäl. Hon och USA:s ambassadör Robert Pyatt hade regelrätta möten och satte planer i verket tillsammans med fascistpartiet Svobodas ledare Oleh Tianybok. Det har nu medgetts att USA betalade 5 biljoner dollar för att utveckla “demokratiska organisationer”.  En statskupp var vad som genomfördes, för att få bort den demokratiskt valde presidenten Janukovitj.

Nu är det folket som blir offer i utvecklingen mellan antagonisterna USA/ EU/ NATO och Ryssland. Statskuppen i Ukraina är inget som bekymrar Carl Bildt eller några andra av USA/EU- kapitalets politiska företrädare. I dag när Sveriges intressen säljs ut till USA/NATO/EU är det inte till fördel folket men för monopolkapitalismen som har kommit ännu ett steg närmare ett mer fördelaktigt krig mot Ryssland för att utvidga sitt marknadsområde och råvarutillgångar. I detta äventyras naturligtvis också det svenska folkets säkerhet.

Västs och EU:s politiker och diplomater, däribland Sveriges ledde helt öppet händelserna och slagsmålet i Ukraina och underblåste konflikten precis som om Ukraina inte var en suverän stat, men en av deras kolonier.

Det finns ingen spontanitet i det som händer och har hänt i Ukraina. Processerna är styrda av erfarna marionettmästare som erhöll sina färdigheter vid krig och statskupper i bl.a. Jugoslavien, Georgien, Libyen, samt länder i Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

Idoler till Hitler sitter i makten också i de baltiska staterna. I Ukraina skyndade de sig tidigt i konflikten att förbjuda Ukrainas Kommunistiska Partis aktivitet i två regioner. Därefter har de slagit sönder varenda partilokal i landet liksom UKP:s politiska företrädare. Förbudet mot kommunism är det tydligaste tecknet på en gryende fascism. (Nämnas bör att UKP fick 13 % i det senast parlamentsvalet 2012).

USA/EU/NATO stödde och använde sig av organiserade, ideologiska fascister ättlingar till SS (Schutzstaffel, den paramilitära kamporganisationen) vid interventionen av Ukraina. med uppgift att sprida antikommunism, förfölja och förbjuda politiska partier, främst Ukrainas Kommunistiska Parti. Nu förbereds rasistiska lagar mot den rysktalande befolkningen och andra minoriteter. Det här är utvecklingen för vad media och det politiska etablissemanget här kallar demokratins triumf i Ukraina.

En statskupp är inte en demokratisk triumf!

Om det är någon som är något intresserad av demokratiska processer i Ukraina ska den känna till den namninsamling om ca 4 miljoner underskrifter som gjordes av Ukrainas KP och som skulle utmynna i en folkomröstning som skulle tala om hur det ukrainska folket ville se sin

framtid. Ingen av de två sidorna – Janukovitj eller den USA/EU sponsrade fascist/nationalist -sidan var intresserade. Namninsamlingen förtegs av alla de som ville komma till den politiska makten utan att behöva bry sig om folkets åsikt i frågan. De ville bara få uttala sig i folkets namn för att sedan kunna ställa sig till förfogande för korruptionen.

Vi kommunister anser att det fortfarande finns mycket goda möjligheter att rädda både Sverige och världen från monopolkapitalets kolonialisering. Det finns en chans att stoppa deras exploatering av de arbetande, deras övertagande av jordens tillgångar och förstörelse av miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, mot både monopolkapitalismen och dess imperialism men också mot opportunismen som viker sig för monopolkapitalet så att produktionsmedlen och staten för evigt ska förbli i det absoluta fåtalets händer.

SKP fördömer:

–  USA/ EU/ NATO inblandningen i Ukrainas inre angelägenheter

– Förföljelsen av Ukrainas Kommunistiska Parti

Pensionsbluffen

Monopolkapitalismens politiska krafter verkar vara överens om att steg för steg förslava det arbetande folket. Det görs försök till att höja pensionsåldern som redan är högre än i många andra länder. Idag möts Moderaternas och Socialdemokraternas företrädare för att diskutera höjningen av pensionsåldern.

Enligt SVT:s Rapport är dessa monopolens partier överens om att höja pensionsgränsen till 69 år.

Samtidigt är arbetslösheten högre än aldrig förr. Ungdomsarbetslösheten är extremt hög och likadant är det bland invandrare. Bland kvinnor av olika grupper är deltidsarbetslösheten ett gissel. Samtidigt påstår borgarna att arbetskraft saknas.

Påstående om att vi måste arbeta längre för att finansiera den offentliga sektorn är inget annat än en lögn. När man gödslar kapitalet med offentliga medel, dels genom privatiseringar och dels genom att låta dem driva delar av den offentliga sektorn, höjs statliga direktörers och politikers löner exponentiellt och det blir mindre och mindre i statskassan.

Vad som behövs är ingen fortsättning på den nyliberala politik som förs av de båda blocken utan en politik som tar vara på arbetarklassens intressen, en politik som förs av Sveriges Kommunistiska Parti.

Ali Kinali

8 mars Internationella kvinnodagen 2014

Vi är för jämställdhet mellan kvinnor och män, i hemmet, i arbetslivet, i politiken – på alla områden.

Förenta Nationerna, FN, besluta 1980 om en konvention för kvinnors jämställdhet och Sverige har skrivit på. (Konventionens artikel 11.1 finns längst ner.) Varför har så mycket förblivit vackra ord?

Jämställd och ekonomiskt oavhängig är den som har egen inkomst. Arbetslösheten i Sverige är hög för både kvinnor och män och särskilt för ungdomar. Där företagens och direktörernas vinster är viktigast och skatter sänks satsas inte på fler jobb i den offentliga sektorn: lärare, vårdpersonal, hemtjänst med flera. I stället får färre arbeta mer, överallt. Lika lön för lika arbete står på pappret men är inte verklighet. Löneskillnaden mellan könen är 13,9 procent.

Vi har haft 8 timmars arbetsdag i snart hundra år. Tack vare den tekniska utvecklingen produceras varje dag mycket mer än förr. Produktiviteten har ökat. Vi kräver sänkt arbetstid med samma lön, för vår hälsas skull, för våra barns och familjers skull, för mer fritid som kan användas till egen utveckling och för fler fasta anställningar.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Vi lär av varandra om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Arbetarklassens liv skiljer sig från den ägande klassens liv. Arbetarklassens kvinnor har en annan verklighet och sämre utvecklingsmöjligheter, och bolagsstyrelser är en främmande värld för oss. För att vår verklighet ska ändras måste samhället ändras i grunden, i gemensam kamp av män och kvinnor.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp.

Ingen klasskamp utan kvinnokamp.

Organisera Dig i fackliga eller intresseorganisationer. Eller i ett politiskt parti som vill ändra på samhället och samtidigt på den otillräckliga jämställdheten.

Sveriges Kommunistiska Parti

FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Artikel 11
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rättigheter särskilt
a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor;
b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning;
c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställningstrygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och återkommande utbildning;
d) rätten till lika lön, inklusive förmåner, och till lika behandling vad beträffar arbete av lika värde liksom till lika behandling i fråga om arbetsvärdering;
e) rätten till social trygghet, särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester;
f) rätten till arbetarskydd, inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.

Uppskattat EU-seminarium

SKP:s Stockholmsdistrikt genomförde 22 februari hos ABF Norra Storstockholm ett välbesökt och uppskattat seminarium på temat EU och Sverige. Grunden lades av två föreläsningar, den första av Agneta Norberg, vice ordförande i Sveriges Fredsråd, som handlade om EU:s militarisering och den andra av Gösta Torstensson från Folkkampanjen Nej till EU som handlade om EU-medlemskapets konsekvenser för ländernas arbetsmarknader. Den inre marknadens två huvudpelare, utstationerings- och bemanningsdirektiven samt Lissabonfördraget som i princip ersätter Sveriges grundlag analyserades. Bättre rustade efter genomgångar och diskussioner kommer SKP att fortsätta att lägga sig i debatten om Sveriges EU-medlemskap och dess konsekvenser inför valet till EU-parlamentet i maj.

EU och Sverige

• Arbetsmarknadspolitiken, inledn. Gösta Torstensson,
redaktör, författare och aktivist i Folkrörelsen Nej till EU

• EU:s militarisering, inledn. Agneta Norberg, fredsaktivist,
vice ordförande i Sveriges Fredsråd

• Diskussion

Tid:
Lördagen den 22 februari 2014, kl. 10.00 – 12.45

Plats:
ABF Norra Storstockholm, Sundbyberg,
Esplanaden 3 C, bottenv.

T-bana, Pendeltåg, Tvärbana, buss 509, 113 till Sundbybergs station/
Sundbybergs torg. ABF finns på samma sida om järnvägsspåren som
Tvärbanan. Vägbeskrivning på internet rekommenderas.

Arr: SKP Stockholmsdistriktet och Kommunisternas Kommitté
Kontakt: 070-59 44 127
stockholm@skp.se

Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

skp-loga

Ett samhälle som är betecknat som demokrati kan inte dela upp människor i ras och olika sociala levnadskulturer.

Länder som betecknar sig själva som demokratiska, har alltsedan andra världskriget, som orsakades av fascismen, fortsatt begå de mest grymma brott! Nu 64 år senare försöker fascismen åter nästla sig in i de mest ansedda demokratiska samhällena och ta över gator och torg. Och det främst i hela Europa som kan tyckas vara kapitalismens högst utvecklade hierarki.

Den slutsats antifascistiska krafter huvudsakligen bör dra av detta, är att det är kapitalismen som är skyldig till de klasskillnader, som leder till flyktingströmmar orsakade av ekonomiska och sociala skäl, som rasismen i sin tur sedan utnyttjar! Kapitalismen utnyttjar rasismen till att så split mellan grupper i samhället i syfte att försvaga dem så de lättare kan utnyttjas: Enade vi stå, ensamma vi falla!

Sedan uttalar sig makthavarna som antirasister och föreslår nolltolerans, men de har inga konkreta förklaringar som beskriver vad som menas med detta eller hur det ska gå till! Det är bara ett spel för att få dem att verka handlingskraftiga!

Idag ser vi åter igen på svenska gator och torg hur nazister ger sig på arbetare, pensionärer, studenter, affärsmän och tjänstemän. Detta är bevis på att fascismen inte kan utrotas inom kapitalismen. Därför att kapitalismen som system är för orättvisor, vilket är grundorsaken till de sociala konflikter, som de utsatta reagerar på.

Att reagera på orättvisor är sunt, men när nazister gör det blir följderna katastrofala, som vi sett!

Vi kommunister är de krafter som världen över slåss mot fascismen och står i de främsta leden. Därför är vi här idag!

Vi kommunister har slagits mot fascismen historien igenom. Under andra världskriget stod vi i främsta ledet när nazismen besegrades i Europa och ute i världen. Vi kommer även fortsättningsvis förvalta vårt antifascistiska arv, tillsammans med alla andra sådana krafter. Tillsammans kan vi besegra de onda krafterna även i dessa svåra tider.

Antifascister! Kommunister! Socialister! Fredsaktivister! Syndikalister! Socialdemokrater! ALLA: oavsett vilka vi är och vad vi är; ta kamp sida vid sida! INNAN det är för sent! Var med i kampen, mot rasism och kapitalism, för ett enat folk är dess värsta fiende, då det är kapitalismen som föder rasismen! Som sann antifascist behöver man veta detta!

Kom med oss, sida vid sida med Sveriges kommunistiska parti, SKP!

Vi kommunister är de äkta och sanna profeterna mot nazismen och samtidigt mot kapitalismen! Vill du kämpa mot orättvisan, mot kapitalismen, mot fascismen? Kom då med oss!

SKP på Socialistiskt Forum

Bilden: SKP:s bokbord under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm 23 november.

Böcker som vi sålde var till exempel Marskalk av Sovjetunionen Georgij Zjukovs Minnen och reflexioner, Lenin i Sverige Året 1917, Svenskar i Sovjetunionen och Vad är klasser och klasskamp? Flera ungdomar ville köpa vår Marx-affisch. Socialismen ABC uppmärksammades av en man som berättade att han var den som 1966 gav ut Hubermans text för första gången på svenska. De nyaste av partiets trycksaker fanns på plats: Partiprogrammet och en presentationsfolder över SKP. Det blev ett bra resultat som krymper rejält när bokbordet i sig kostar 500 kronor.

Annars var det lika mycket trängsel som vanligt och många portades vid dörrarna till seminarierna på grund av brandrisk. Illavarslande tecken finns också. 2012 nekades SKP:s stockholmsdistrikt och KP var sitt seminarium. I år nekades Svensk-kubanska föreningen detsamma och Syriensolidaritet med sin paroll Nej till krig mot Syrien fick inte ha bokbord. Det fick däremot gruppen som har samma uppfattning som den svenska riksdagen i Syrienfrågan, nämligen stöd till de trestjärniga så kallade rebellerna och därmed stöd till inbördeskriget.

BB