Nej till NATO – Bekämpa imperialismen!

Ett nytt flygblad kommer ut från Sveriges kommunistiska parti i samband med den stora demonstrationen mot NATO som ska äga rum lördagen den 21 maj i Stockholm, Sergels Torg, kl 15.00

Här nedan du kan läsa texten och ladda ner flygbladet som pdf fil för spridning.

Om NATO och SKP sidan 1Om NATO och SKP sidan 2

Nej till NATO – Bekämpa imperialismen!

Under ett och ett halvt år har aktivister över hela Sverige gjort vad den svenska regeringen har undanhållit sin befolkning, nämligen talat klarspråk om de planerade nya avtalsbindningar som Sverige tänker ingå med militäralliansen NATO och påvisat avtalens förödande konsekvenser. Kommunisterna har deltagit i denna utomparlamentariska kamp.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) har såsom andra kommunistiska och arbetarpartier stor erfarenhet av olika imperialistiska sammanslutningar som NATO och EU. Vårt parti vill avslöja hur de imperialistiska sammanslutningarna på de mest skilda sätt agerar mot folken i alla länder, även i Sverige. Vår kamp har som mål att Sverige ska gå ut ur EU och vare sig direkt eller indirekt ansluta sig till NATO.

Den borgerliga och den socialdemokratiska propaganda som även Vänsterpartiet accepterar, är att direkt eller indirekt medverka eller samarbeta med de ”internationella sammanslutningarna”. De flesta partierna och kapitalet har för avsikt att genom det så kallade Värdlandsavtalet ansluta Sverige till NATO, precis som de gjorde med EU.

Vi kommunister känner mycket väl till att NATO och EU är imperialistiska organisationer. Alla de krig och militära interventioner som ägt rum sedan dessa organisationer bildades har de själva initierat eller deltagit i. Bara de senaste åren i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Centralafrikanska Republiken, Syrien, Ukraina och listan kan göras längre. Den enda ”frihet” som de imperialistiska organisationerna kan garantera är kapitalets frihet att exploatera arbetarna och det enda som kapitalet arbetar för är hur de stora monopolföretagens intressen ska gynnas på bästa möjliga sätt.

Vi lever i den tid av kapitalism som enligt Lenin betecknas som imperialistisk.

  1. Koncentration av produktion och kapital har uppnått ett så högt utvecklingsstadium, att det skapat monopol, vilka spelar den avgörande rollen i hela det ekonomiska livet.
  2. Bankkapitalets sammansmältning med industrikapitalet och uppkomsten av en finansoligarki på grundval av detta “finanskapital”.
  3. Kapitalexporten får till skillnad från varuexporten en alldeles särskild betydelse.
  4. Internationella monopolistiska sammanslutningar av kapitalister delar upp världen mellan sig.
  5. Jordens territoriella uppdelning mellan de kapitalistiska stormakterna är avslutad.

Enligt Lenins kriterier betecknar vi kommunister ett kapitalistiskt land som imperialistiskt.

I världen av idag sägs ca 200 stater ha en ”politisk självständighet”, men det är ett ojämlikt beroende som liknar en imperialistisk ”pyramid” där varje kapitalistisk stat har en egen plats, utifrån sin utveckling (ekonomisk, politisk, militär). Denna plats kan förändras. Borgarklassen, den härskande klassen i varje stat, är intresserad av att bilda internationella allianser. Å ena sidan för att bättre utnyttja arbetarklassen i sitt land. Å andra sidan för att få en större del av ”kakan” från andra länder, att omfördela till sin egen fördel för att få större delar av marknader, energikällor, råvaror, transportvägar och så vidare. Därför har imperialistiska sammanslutningar som NATO och EU bildats.  Dessa sammanslutningar försöker med alla medel att försvara borgarklassens gemensamma intressen från alla medlemsstater. Att göra sina monopolföretag större, att bli bättre på att försvara sig i en konkurrensmarknad, att tillsammans motarbeta arbetarrörelsen och de revolutionära kommunistiska partierna.

De gemensamma mål de för tillfället har tar inte bort de enskilda staternas och företagens egna och nationella intressen eller de interna motsättningar som finns inom varje imperialistisk organisation. Vi kan till exempel ge akt på stora motsättningar mellan USA och Tyskland eller mellan Tyskland och Frankrike. Kommunisterna måste kämpa för att störta borgarklassen och inte ställa sig till förfogande för någon nations borgarklass.

Kommunisterna anser också att EU och NATO inte kan förbättras eller komma till folkets tjänst. Därför måste vi lämna varje imperialistisk organisation.

Nu försöker den socialdemokratiskt styrda regeringen med i stort sett alla partiernas godkännande att smygansluta Sverige till NATO genom Värdlandsavtalet. Även Vänsterpartiet som verkar vara motståndare var anhängare till “Partnerskap för fred” som ledde till detta avtal. Detta måste vi bekämpa.

Vi kommunister som analyserar situationen utifrån den vetenskapliga socialismens grunder, vet att krigen är en fortsättning av den imperialistiska politiken. Kriget är ett resultat av den konflikt som finns mellan de olika ekonomiska intressen som genomsyrar hela det kapitalistiska systemet. Därför är kriget en oskiljaktig del av det kapitalistiska systemet, liksom alla de ekonomiska kapitaliska kriser, arbetslöshet, fattigdom och så vidare.

Allt detta gör att kampen för ett socialistiskt samhälle ska bli ännu mer aktuell, där produktionsmedlen ska ägas av folket och inte av ett fåtal kapitalister. Vinsterna ska gå till samhället och folket, och inte bli kvar i några få enskilda kapitalisters fickor. Detta kan direkt kopplas till kampen mot de imperialistiska krigen- och den ”fred” som skapas av imperialismen och förbereder nya erövringskrig.

Därför är Sveriges Kommunistiska Parti mot NATO och Värdlandsavtalet.

Därför kräver Sveriges Kommunistiska Parti att ingen svensk soldat ska skickas till andra länder för att kriga för imperialismens intressen.

Därför anser Sveriges Kommunistiska Parti att krigsproduktion måste omvandlas till civil produktion.

Vi kallar alla arbetare, småbönder, småföretagare, kvinnor, ungdomar och alla progressiva människor att protestera och visa sitt motstånd till den politik som kapitalet och dess politiska partier påtvingar folket i Sverige.

Nej till imperialism!

Nej till NATO!

Nej till Värdlandsavtalet.

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/Om-NATO-och-SKP.pdf”]

 

Det fackliga bedrägeriet

Det s.k. märket som de olika fackliga förbunden ska turas om att sätta vid varje ny löneförhandling (och som IF Metall brukar springa i förväg och sätta så lågt det går-  fast det inte är dess tur) fungerar inte i denna förhandling eftersom samordningen bröt samman.

Ändå kan man i Kommunalarbetaren läsa att Industriförbunden i stället satt ett krav om 2.8% i lönelyft. Ett krav som om det godkänns i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv likväl blir det märke som ska gälla för övriga förbund och som även förbundet Kommunal sagt att det ska följa.
När opportunisterna i den svenska fackföreningsrörelsen får bestämma, så är det för att göra de rika allt rikare, naturligtvis på arbetarklassens bekostnad. IF Metalls ordförande Anders Ferbe förklaring till tidningen Arbetet är emellertid: “Vi vill ha en lönebildning som gör att svensk industri kan konkurrera på ett bra sätt”.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson gör en ännu värre “Ferbe”  när han berömmer regeringens och alliansens överenskommelse i flyktingfrågan i tidningen Dagens Industri, trots att  kravet på kollektivavtal för att anställa nyanlända introduktionsarbetare slopas!

WFTU affisch

Kapitalägarnas företrädare i regering och riksdag har alltså kommit överens om att t.ex. nyanlända lärare snabbare ska kunna få sin utbildning validerad och därmed snabbare kunna sättas i arbete enligt s.k. yrkesintroduktionsanställningar, YA-jobb, som även ska kunna gå till nyanlända. Företag utan kollektivavtal ska kunna erbjuda dessa “arbeten”.

Vi bör komma ihåg att lägstalönen i Sverige är 0 (noll) kronor, vilket är gångbart om kollektivavtal saknas. Det låter kanske som ett skämt men just detta godkänner svensk fackföreningsrörelses högste företrädare.

Socialdemokraterna lurade in det svenska folket i EU med fagra löften om att vi skulle kunna behålla de svenska arbetsmarknadsavtalen. Vilket ju inte höll när EG- domstolen gjorde sitt utslag om att det var EU:s utstationeringsavtal och kapitalets fyra friheter som gällde framför svensk lag.
Nu försöker alltså högste LO- bossen att sätta “spiken i kistan” för det som är kvar av arbetarklassens säkerhet på arbetsmarknaden. Om han tillåts fortsätta, är det vad som kommer att gälla för hela den svenska arbetsmarknaden.

Det är fullständigt glasklart att när facket företräds av opportunister, borgardrängar likt Thorwaldsson och Ferbe, döljs att arbetarnas intressen aldrig kan förenas med kapitalets, vilket lägger locket på för en verklig facklig kamp och klasskamp , samt ökad jämlikhet.
Då syns inte att det är arbetarna som bekostar kapitalets omättliga behov att samla pengar och öka sina vinster, trots dess kris. Då syns inte att det är arbetarklassen som betalar för krigsäventyren som förorsakar både flyktingströmmarna och terrorhoten.

Kommunisternas Fackliga Kommitté

Julhandel mot flyktingkostnad

Hyckleriet vet inga gränser när gratistidningen Metro i dag frågar ut de olika riksdagspartierna om det är rimligt att jämföra en beräknad flyktingkostnad à 60 miljarder kronor nästa år 2016 med svenska folkets beräknade julhandel på 75 miljarder kronor.

Extrema högerpartiet Sverigedemokraterna svarar att ”det är irrelevant att göra en sådan jämförelse eftersom det inte finns någon utgiftspost i statens budget som behandlar julhandeln. Görs inget åt kostnaderna för flyktingmottagandet kommer stora delar av välfärdsstaten att trängas undan.”

Vänsterpartiet å sin sida svarar: ”Vi ger en fingervisning om att det faktiskt finns pengar i samhället, vilken strider mot den bild som målas upp av ett antal partier…..”

Metro

kne afisa

“Om du vill att de ska kalla dig människa, ska du alltid kämpa för rättvisan.” Alekos Livaditis, grekisk kommunistisk poet.

Sveriges Kommunistiska Parti- (SKP) svarar att inget av de kapitalistiska systempartierna ställer upp kostnaderna för flyktingströmmarna mot de rikas skatteflykt. Mot deltagandet i imperialismens krig via USA/NATO och EU som förorsakar att människor tvingas på flykt, samtidigt som hyckleriet fortgår om att vi (det arbetande folket) ska visa vår medmänsklighet (läs, betala imperialismens krigsäventyr).

Hade Metro frågat SKP hade vi också svarat att flyktingkostnaderna i EU är 12.5 miljarder Euro medan kostnaderna för det rika fåtal som smiter undan skatterna är ca 1000 miljarder Euro. OBS! Detta utan att vinsterna från produktionen tagits med i beräkningen! Vi måste utgå ifrån att de rika, som har möjlighet att trolla bort sina skatter med smart bokföring kan räknas enligt desamma proportionerna i Sverige som i EU i övrigt.

Pyramiden Kapitalism

Det är här vi kan finna de relevanta siffrorna som jämförelse. Samtidigt visar de vilka som bär sina mänskliga ansikten och det fåtal som aldrig syns på bild. Det var på denna väg som välfärds-Sverige avvecklades efter kontrarevolutionen mot de socialistiska staterna på 1980- 1990- talet.

Kjell Bygdén

EU sålde flyktingar till korrupta politiker i Turkiet.

EU:s medmänskliga politik fastnade när det blev penningmässigt dyrt, istället för mänskligt bemötande började EU:s ledare fundera på hur de kan stoppa flyktingströmmen.

Den 1 oktober mötte Englands premiärminister Cameron för EU och Turkiets premiärminister Davutoglu varandra.

flyktingar

Efter mötet sade Davutoglu:

– Jag träffade David Cameron. I fortsättningen skall Turkiet vara kvar som öppet för flyktingströmmen, EU ska vara stängt? Den tiden är förbi, för att kunna stoppa flyktingströmmen behövs en strategi för tre månader, den första möjliga vägen är att stoppa syrier i Syrien och behålla dem där, den andra är att Européer vill att flyktingar stannar i Turkiet, men hur om ingången är tillåten, så ska även utgången (till EU menade han) vara fritt. Redan innan kunde vi ana att det måste finnas en dold uppgörelse.

Och efter denna uppgörelse mellan Cameron och Davutoglu stod det klart att det fanns det en dold agenda angående gränsövergången, en överenskommelse bakom allt detta inte skulle kunna bli så här. Utan den dolda agendan en imperialistisk handling som döljs för folk i Turkiet och EU skulle redan från början kunna förklaras varför flyktingströmmen uppstod helt plötsligt. Efter denna träff mellan Cameron och Davutoglu vek sig EU för Turkiets krav om pengar, och lämnade åt maffia-regeringen 10 miljarder i utbyte mot flyktingar. Uppgörelse mellan EU och Turkiet blev offentlig den 7 oktober. För att bli av med flyktingar har EU betalat 10 miljarder till den korrupta turkiska regeringen AKP. EU behöver en mängd människor för att utnyttja, vilket de döljer under parollen “MEDMÄNSKLIGHET” sitt engagemang för nykolonialism.

flyktingar demo

I spetsen för kriget går NATO med EU och USA som främsta understödjare. EU gjorde sig skyldigt liksom USA, Turkiet, Qatar med flera genom stöd till krigsherrarna, klanerna, och levererade vapen och deltagande krigs aktioner. För att spräcka dess nationer, dess folks hem, folkets tillvaro är EU lika skyldigt som USA. Försöket med EU:s nya taktik är att bli kvitt, komma undan på ett billigt sätt de problem som EU redan är inblandade i som en krigspartner. För att undvika inre konflikter talas inte sanningen offentligt, istället säljs problemet till, och betalas med folkets medel, till den korrupta AKP-regeringen för att tysta läget. Det började med imperialismen plan och att alliera sig med Turkiets Sunnit‐pro‐islamist regeringen AKP, Israel, Qatar, Saudiarabien för att spräcka Syrien. Därefter sattes dynamit under denna oberoende nationen och flyktingar blev också en handelsvara, en businessmål för lycksökare som började redan vid början av kriget. Turkiet, USA och dess allierade NATO‐länder stödde terrorister och tände den eld som kom att brinna över hela Mellanöstern, först Irak och Libyen, sedan Syrien. Anledningen är densamma. För att dessa nationer var antiimperialistisk och ville vara kvar oberoende av imperialistiska uppgörelser.

Därför kunde imperialisterna inte acceptera deras regimer och dess ledare. Utan orsak startades krig mot dessa länder och samtidigt påstås helt plötsligt att ledarna i dessa nationer måste bort.

Kriget orsakade flyktingströmmar. Människor gav sig iväg till närmaste land, bland annat till Turkiet. Turkiet började i sin tur utnyttja situationen för taktiska syften som kunde stärka dess inflytande i Mellanöstern och för att bli den partner som känner av dessa imperialistiska uppgörelser och att bli accepterad som partner till imperialisterna. Under krigets början blandade AKP regeringens anhängare sig direkt i människohandeln och människosmugglingen. Affärsmän som var AKP:s anhängare började tjäna pengar och tillverkade även gummibåtar. Alla kapitalister började utnyttja tillfällen, medan miljontals ungdomar dagligen går som arbetslös intresserade EU:s kapitalister unga flyktingar och mänskor som kunna bli slaver. Därför engagerade även EU-kapitalister smugglare för att locka unga med eller utan föräldrar att ta sig till EU. Ungdomar uppmuntrades båda på plats i Mellanöstern och utanför att ta sig till EU‐länderna. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade. Med denna agenda planerades att fylla den äldre generationens plats i Europa. Ofta omnämnt i median i EU är ålderdomen ett problem.

Befolkningens åldrande beskrivs som belastning för ekonomin vilket skall elimineras genom att unga flyktingar blir arbetskraft‐ till industri och företag. Under tiden försämrades även Turkiets ekonomi, AKP-regeringen kunde inte uppfylla sina löften. Fattigdomen, antalet arbetslösa ökade för varje dag som gick. Utländska investerare lämnade landet samtidigt som APK‐finansierade terrorister led nederlag när Ryssland blandade sig i konflikten. Vad gäller flyktingströmmen hårdnade motsättning inom EU, det blev splittringar mellan högerpopulister och den företagsvänliga långsiktigt tänkande högerpolitiker. Svart arbetskraft började ersätta den lagliga med mera. Klassklyftorna fördjupades.

Flyktingar1

Den korrupta regeringen i Turkiet å andra sidan utnyttjade således situationen genom att försöka ersätta ekonomiska bakslag med att göra profiter på EU:s flyktingproblem. Turkiets taktik att kräva miljarder mot flyktingar uppskattades av EU som var rädda för inre konflikt om invandring. Alla inblandade utsugare var villiga för ny uppgörelse med Turkiet. Turkiet fick pengar mot tjänsten för att behålla flyktingar vid gränsen, i tältet eller på gatorna utan skydd. Men i Turkiet finns inget mänskligt bemötande, där räknas flyktingar inte som människor. Denna folkmassa utnyttjas från alla håll, från kriminella, svartarbetare, tiggare, rånare, maffia. Alla blandar sig i deras situation för att utnyttja och försöker dra fördelar av flyktingströmmen.

Hur står det till hos de mäktiga i EU? Är dessa “medmänniskor” nöjda nu? Vad hände helt plötsligt med EU s flyktingvänliga politik? Vad hände med demokratiska värderingar som ofta använd för själv skryt. EU:s ledare, anhängare till USA-imperialismen som kallade Assad diktator, Gaddafi tyrann och Saddam tyrann, var står de själva nu? Hur ska man beskriva de kapitalistvänliga politiker, reformister som ändrar sina värderingar så lät och att hålla endast penning i balans? Vari ligger skillnaden mellan en människosmugglare och EU:s ledare, finns det någon skillnad?

EU som monopolens lobby kan inte tolkas än annat än imperialister av värsta slag.

Ner med EU!
Sverige ut ur EU!
Nej till NATO och värdlandsavtalet!

Ali Kinali

Grekland: Kamp mot åtstramingspaketet

Det tredje åtstramningspaketet (memorandum) för Grekland, som ska sättas i hamn efter överenskommelse mellan den grekiska regeringen från SYRIZA och ANEL med stöd av de borgerliga partierna Nea Dimokratia, PASOK, Potami och Trojkan (EU, IMF och ECB) kommer att bli ett av de värsta. De två tidigare som lett till att mer än hälften av det grekiska folket nu lever under existensminimum och där alltför många till och med svälter gäller fortfarande och ska således adderas till det nya åtstramningspaketet.

Det tredje memorandum kommer bland annat att ha en automatisk mekanism som ska skära ned utgifter som avviker från det mål som de imperialistiska organisationerna tillsammans med den grekiska regeringen har fastslagit.

Här följer en lista på saker som snart kommer att tillämpas. En del av dem måste röstas igenom i parlamentet denna vecka.

1. Momsen kommer att höjas rejält med konsekvens att allt blir mycket dyrare för folket. Speciellt när det gäller mat, energi, allmänna kommunikationsmedel och så vidare.
2. Den extra skatt, ENFIA, som den föregående regeringen införde, ca 26 miljarder kronor för folket, som SYRIZA lovade att ta bort, ligger kvar. En annan skatt, ”Solidaritetsskatten” som den föregående regeringen också införde, ligger likaså kvar.
3. Alla pensioner ska minskas med ca 4- 6 procent. Detta i ett läge när 50 procent av pensionärerna i Grekland inte får mer än 4 500 kr i månaden.
4. Ett litet extrabidrag för fattiga pensionärer (tilläggspension för de som har garantipension, som funnits i många år), för att underlätta deras nödtorft, kommer tagas bort succesivt fram till år 2019.
5. Alla förtidspensioner ska tas bort genom hård bestraffning med höga avdrag för de som vill gå i pension i förtid.
6. Ett minskat statligt stöd till pensionsmyndigheterna ska leda till ännu lägre pensioner då myndigheterna ytterligare ska skära ner, utifrån sin budget.
7. Frysning av de låga grundpensionerna till 2021 (se punkt 4).
8. Regeringen slopar sitt löfte om att höja minimumlönen till 7 500 kronor. Minimumlönen ska regleras utifrån företagens vinster.
9. Bönderna får dubbel inkomstskatt.
10. Det skydd som fanns att bankerna inte kunde inte kasta ut dig från ditt hem på grund av skulder, tas bort. Det ska vara fritt för bankerna att ta över folkets boende om man har skulder.
11. Beskattningen höjs ytterligare för vanliga arbetare.
12. Lönerna för de statliga anställda, skärs ner ytterligare (de har fram till nu förlorat ca 50 procent av lönen jämfört med 2010).
13. Privatisering av flygplatserna, pendeltåg, de stora motorvägarna (som har vägavgifter), hamnen i Thessaloniki och Pireus (den största hamnen i Medelhavet) samt området vid den gamla flygplatsen i Aten.
14. Ytterligare privatiseringar kommer äga rum, såsom gasdistribution, telekommunikationer och så vidare. En ny institution införs, till vilken nästan all statlig egendom ska föras över och den ska vara oberoende från staten.
15. En del av det statliga energibolaget säljs ut.

PAME-ocupation-finansminsteriet

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) och de radikala fackföreningarna har kallat till motstånd och kamp mot denna politik. Olika aktioner (demonstrationer, strejker, ockupationer och så vidare) planeras den närmaste perioden. I många städer har redan solidaritets- och folkkommittéer bildats för att garantera att ingen ska behöva svälta, att man ska kunna få mediciner gratis och att folket försvarar sitt boende mot bankernas långa fingrar.

Åtstramningspaketet från “vänster”-höger regeringen i Grekland

RIKTPUNKT I GREKLAND | Det grekiska parlamentet röstade sent i natt igenom regeringens förslag om mandat att förhandla fram den slutgiltiga, den nya, tredje åtstramningspaket, sedan 2010. Det innebär åtstramningar på 13 miljarder euro med löne- och pensionssänkningar, privatiseringar, ökade skatter för arbetarklassen samt lättnader för kapitalet.

pame 10 juli

I omröstningen röstade 291, av 300 ledamöter. 251 röstade för (från SYRIZA, ANEL, Nea Dimokratia, PASOK och Potami), 32 röstade emot och 8 avstod.

KKE:s riksdagsledamöter röstade emot och fördömde än en gång regeringen. KKE uppmanade folket till att organisera sig, att motsätta sig alla åtstramningar som kommer. Fortsätta protesterna på gator och arbetsplatser. KKE väljer inte mellan Skylla och Charybdis, mellan åtstramningspaket och Grexit. KKE anser att vi måste bryta med kapitalet och EU.

Tiotusentals arbetare, studenter, pensionärer, kvinnor och män, samlades vid Omoniatorget med PAME och marscherade till Syntagmatorget, utanför det grekiska parlamentet. Där man ropade paroller mot det nya åtstramningspaket som presenterades och som röstades igenom under fredagsnatten samt mot Trojkan (EU, IMF och ECB). Man kräver utträde ur ut EU.

Deltagarna uppskattades till ca 30–40 000 tusen, där 90 procent var från PAME.

Följ hela rapportering från Grekland, Redaktionen är på plats i Grekland

Rapport från Grekland, torsdagen den 2/7

Mycket stort protestmöte i Aten ikväll

Alexis Tsipras pratade sig varm för EU

Nej seger i folkomröstningen i Grekland

Om utvecklingen i Grekland

Kampen mot överenskommelsen mellan den grekiska regeringen och EU intensifieras

Igår, den 23 juni deltog tusentals pensionärer och arbetare från den radikala fackföreningsfronten PAME i Aten i en mycket stor demonstration, mot den överenskommelse som den grekiska vänster- höger regeringen kommer att underteckna de närmaste dagarna, som kommer att privatisera stora delar av den statliga och offentliga verksamheten som hamnar, energi, flygplatser, samt ytterligare skära ned de redan låga pensionerna och lönerna.

Greklands Kommunistiska Parti- KKE:s organisation i Aten utlyste ytterligare en stor demonstration nu på fredag utanför parlamentet och uppmanade hela folket i alla städer att resa sig för att stoppa överenskommelsen.

Den kommunistiska fraktionen inom grekiska LO, som består av ca en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, begärde under kvällen att en generalstrejk omgående skulle utlysas.

Redan har två fackförbund, i vilka kommunisterna har majoritet, handels- och sjömansförbundet utlyst strejk till den 30 juni.

pame-23juni

De närmaste dagarna kommer Grekland att skakas av stora demonstrationer, både mot SYRIZA:s regering, som kallar sig vänster men som kommunisterna hela tiden påpekat är en socialdemokratisk sådan som lyder kapitalet och de imperialistiska sammanslutningarna inom EU och NATO.

Det enda alternativet är enligt KKE att bryta med kapitalets politik, gå ur EU och NATO och med en stark folkrörelse nationalisera företagen med folkmakt.

Protest mot ABF från SKP:s Stockholmsdistriktet

Till ABF Stockholm

Ledningen

cc ABF Förbundsstyrelse

Victor Jara – Riksförening och Roberto Muñoz, projektansvarig

Som ABF­medlemsorganisation vill vi härmed protestera mot ABF Stockholms behandling av

Victor Jara­ Riksförening i samband med föreningens evenemang Victoria 70. Att upphäva

uthyrningen av Z­salen som plats för en galakonsert med anledning av andra världskrigets slut och

segern över Hitlerfascismen, när affischer är tryckta och spridda över staden, med motiveringen att

galakonserten är prorysk är en skam för ABF och Sverige.

Stockholmsdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti var inte medarrangör men kände till och

stödde evenemanget som högst motiverat och av allmänt intresse. Även för de tiotusentals ryssar

som i dag lever i Sverige och för vilka 9 maj är ett datum av nationell stolthet och glädje. Finns det

något lämpligare tillfälle att vara ”prorysk” än 8 och 9 maj? Det ansåg åtminstone Sveriges

statsminister när han 1945 tackade Sovjetunionen för att Sverige slapp att bli indraget i kriget.

 

Trots ert upprörande agerande blev konserten, förlagd till en kranskommun, nämligen

Amorinasalen i Sollentuna, till en både gripande och medryckande tillställning med rysk,

latinamerikansk och italiensk musik samt dokumentära filmsekvenser som förmedlade en

historiebild från spanska inbördeskriget ända till segerdagen 1945.

För oss är ABF alltjämt ett bildningsförbund som borde följa en linje som är i arbetarrörelsens

intresse och inte ansluta till EU:s historiefientliga politik.

Stockholm, den 18 maj 2015

Med hälsning

SKP Stockholmsdistriktet

gn Barbara Brädefors, ordförande

VJ VJ1 VJ2 VJ3 VJ4 VJ5

Massdöden på havet har skyldiga

flyktingar

Hundratals döda den sista dagen är förutom de tusentals migranter som tidigare dött en tragisk död på jakt efter ett bättre liv, bland dem många barn. Imperialismen har gjort Medelhavet till en stor kyrkogård.

Ingen ska förbli likgiltig mot den pågående brottsligheten och morden på flyktingar i Medelhavet.

Hundratusentals flyktingar är offer för imperialisternas politik, de är gisslan i imperialismens klor. De exploaterar människor som ett förhandlingsobjekt i deras stridigheter för olja, vägar, rörledningar, marknader och kontroll över regioner. De fyller Medelhavet med lik, de som flyr, jagade av förtryck som imperialisterna och deras hejdukar utlöser.

Hyckleriet känner inga gränser när de fäller krokodiltårar över flyktingar vid sina toppmöten.

Ett enormt ansvar ligger på de svenska regeringarna som aktivt stöder eller vars partier har stött imperialisternas interventioner i Libyen, Irak, Syrien och Ukraina.

Vi uppmanar fackföreningar och massorganisationer att kräva:
– Inget svenskt deltagande i imperialistiska interventioner och deras jakt på marknader och råvaror.

Uttalande från SKP – Solidaritet med kommunisterna i Ukraina

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer starkt det monstruösa beslut som det ukrainska parlamentet har antagit, som likställer kommunismen och fascismen och förbjuder kommunisternas aktiviteter och spridning av de kommunistiska idéerna. Samtidigt erkänner de ukrainska fascisterna  den så kallade Ukrainska befrielsearmén.

Dagens parlament i Ukraina är känt för att ha tillkommit genom val som var präglat av våld, inbördeskrig och valfusk. Den situationen har uppstått genom USA:s och EU:s inblandning i Ukraina inom ramen för den motsättning som USA och EU har med Ryssland.

Ukraina-azov-brigaden-wolfsangel Ukrainas fascister

De politiska krafterna som kom till regeringsmakten och i dag har majoritet i Ukrainas parlament försöker att med detta beslut följa de baltiska länderna där det i över 20 år har funnits liknande lagar  som jagar kommunisterna men samtidigt hyllar  fascisterna som utmålas som patrioter och demokrater som tillsammans med nazisterna har kämpat mot den sovjetiska staten.

Att USA och EU ligger bakom det senaste beslut visar sig tydligt i liknade beslut vid olika uttalanden från Europaparlamentet och EU- kommissionen.

Detta beslut är inte ett misstag. Detta beslut kommer nu, när den ukrainska arbetarklassens situation försämras, när arbetarklassen attackeras av både regering och kapital och när de planer som finns för att fortsätta inbördeskriget i sydöstra Ukraina finns kvar. Ukrainas reaktionära regering försöker att skrämma alla till tystnad som motsätter sig denna politik.

Sveriges så kallade rödgröna regering ger den ukrainska regeringen sitt fulla stöd och stödjer också EU i dess planer för ökad inblandning som beslutades den 19 mars.

ukrainas kommunister

SKP uttrycker sin solidaritet med kommunisterna i Ukraina och är förvissat om att folkets kamp i Ukraina – 70 år efter folkets antifascistiska seger –  kommer att stoppa alla  antikommunistiska planer som samtidigt vänder sig mot hela det ukrainska folket.