8 mars Internationella kvinnodagen 2014

Vi är för jämställdhet mellan kvinnor och män, i hemmet, i arbetslivet, i politiken – på alla områden.

Förenta Nationerna, FN, besluta 1980 om en konvention för kvinnors jämställdhet och Sverige har skrivit på. (Konventionens artikel 11.1 finns längst ner.) Varför har så mycket förblivit vackra ord?

Jämställd och ekonomiskt oavhängig är den som har egen inkomst. Arbetslösheten i Sverige är hög för både kvinnor och män och särskilt för ungdomar. Där företagens och direktörernas vinster är viktigast och skatter sänks satsas inte på fler jobb i den offentliga sektorn: lärare, vårdpersonal, hemtjänst med flera. I stället får färre arbeta mer, överallt. Lika lön för lika arbete står på pappret men är inte verklighet. Löneskillnaden mellan könen är 13,9 procent.

Vi har haft 8 timmars arbetsdag i snart hundra år. Tack vare den tekniska utvecklingen produceras varje dag mycket mer än förr. Produktiviteten har ökat. Vi kräver sänkt arbetstid med samma lön, för vår hälsas skull, för våra barns och familjers skull, för mer fritid som kan användas till egen utveckling och för fler fasta anställningar.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Vi lär av varandra om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Arbetarklassens liv skiljer sig från den ägande klassens liv. Arbetarklassens kvinnor har en annan verklighet och sämre utvecklingsmöjligheter, och bolagsstyrelser är en främmande värld för oss. För att vår verklighet ska ändras måste samhället ändras i grunden, i gemensam kamp av män och kvinnor.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp.

Ingen klasskamp utan kvinnokamp.

Organisera Dig i fackliga eller intresseorganisationer. Eller i ett politiskt parti som vill ändra på samhället och samtidigt på den otillräckliga jämställdheten.

Sveriges Kommunistiska Parti

FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Artikel 11
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rättigheter särskilt
a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor;
b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning;
c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställningstrygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och återkommande utbildning;
d) rätten till lika lön, inklusive förmåner, och till lika behandling vad beträffar arbete av lika värde liksom till lika behandling i fråga om arbetsvärdering;
e) rätten till social trygghet, särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester;
f) rätten till arbetarskydd, inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.

Du gillar kanske också...