Uttalande från SKP – Solidaritet med kommunisterna i Ukraina

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer starkt det monstruösa beslut som det ukrainska parlamentet har antagit, som likställer kommunismen och fascismen och förbjuder kommunisternas aktiviteter och spridning av de kommunistiska idéerna. Samtidigt erkänner de ukrainska fascisterna  den så kallade Ukrainska befrielsearmén.

Dagens parlament i Ukraina är känt för att ha tillkommit genom val som var präglat av våld, inbördeskrig och valfusk. Den situationen har uppstått genom USA:s och EU:s inblandning i Ukraina inom ramen för den motsättning som USA och EU har med Ryssland.

Ukraina-azov-brigaden-wolfsangel Ukrainas fascister

De politiska krafterna som kom till regeringsmakten och i dag har majoritet i Ukrainas parlament försöker att med detta beslut följa de baltiska länderna där det i över 20 år har funnits liknande lagar  som jagar kommunisterna men samtidigt hyllar  fascisterna som utmålas som patrioter och demokrater som tillsammans med nazisterna har kämpat mot den sovjetiska staten.

Att USA och EU ligger bakom det senaste beslut visar sig tydligt i liknade beslut vid olika uttalanden från Europaparlamentet och EU- kommissionen.

Detta beslut är inte ett misstag. Detta beslut kommer nu, när den ukrainska arbetarklassens situation försämras, när arbetarklassen attackeras av både regering och kapital och när de planer som finns för att fortsätta inbördeskriget i sydöstra Ukraina finns kvar. Ukrainas reaktionära regering försöker att skrämma alla till tystnad som motsätter sig denna politik.

Sveriges så kallade rödgröna regering ger den ukrainska regeringen sitt fulla stöd och stödjer också EU i dess planer för ökad inblandning som beslutades den 19 mars.

ukrainas kommunister

SKP uttrycker sin solidaritet med kommunisterna i Ukraina och är förvissat om att folkets kamp i Ukraina – 70 år efter folkets antifascistiska seger –  kommer att stoppa alla  antikommunistiska planer som samtidigt vänder sig mot hela det ukrainska folket.

Till Socialistiska Oktoberrevolutionens 97:e årsdag

”Det viktiga är att isen är bruten; vägen är öppen och tillvägagångssättet står klart” V.I. Lenin

InitiativetLenin

 

Den stora Socialistiska Oktoberrevolu­tionen i Ryssland 1917 är en historisk milstolpe i arbetarklassens kamp för att bryta kapitalisternas makt, att bygga socialism och att avskaffa människans utsugning av människan.

Bolsjevikernas revolution var resulta­tet av en explosiv skärpning av de so­ciala motsättningarna i det tsaristiska Ryssland under första världskriget, som gjorde landet till en svag länk i det globala imperialistiska systemet.

Att revolutionen förverkligades be­kräftar att bara ett kommunistiskt parti med revolutionär strategi, lett av marxismen-leninismen, byggt på arbetsplatserna och med närhet till folket, kan säkra arbetarklassens le­dande roll i dess allians med förtryckta folkliga skikt för ”det revolutionära språnget”.

Oktoberrevolutionen inledde en ny historisk era, eran av övergången från kapitalism till socialism. Det skedde genom att arbetarklassen i allians med fattiga folkliga skikt erövrade den po­litiska makten genom socialisering av produktionsmedlen, central planering och de arbetandes sociala kontroll, i syfte att upprätta det nya socialistisk-kommunistiska samhället, vars kri­terium är tillfredsställelsen av folkets behov.

Socialismen har gett ett stort bidrag till folkens kamp och det kan inte rase­ras genom lömska attacker från oppo­nenterna, de borgerliga och opportu­nistiska apologeternas.

Sovjetunionen spelade en avgörande roll i folkens antifascistiska seger i an­dra världskriget, med 20 miljoner döda och oräkneliga materiella förluster.

Arbetslöshetens problem var löst i de socialistiska länderna och rätten till arbetet garanterad. Arbetstiden blev sänkt och rätten till social säkerhet fastställd. Modern hälsovård och sann utbildning erbjöds utan kostnad och utgjorde folkets reella rättigheter. Det fanns äkta omsorg om barnen, ungdo­marna, unga par, de äldre och de sjuka.

Rätten till bostad, idrott, kultur och rekreation var säkerställd. Det var mot­vikten till imperialismens aggressivitet, det var en faktor för fredens försvar.

Sovjetmaktens landvinningar gav impulser till folkens kamp över hela världen.

Det kontrarevolutionära omstörtan­det av socialismen ändrar inget av vår eras karaktär.

Kommunisterna lär sig av felen, misstagen, kränkningarna av den so­cialistiska uppbyggnadens lagar som ledde till socialismens störtande och restaureringen av kapitalismen med smärtsamma konsekvenser för män­niskorna i de tidigare socialistiska län­derna och för alla människor.

Social utveckling går framåt med klasskampen som drivkraft.

Kapitalism, systemet som beror på människans utsugning av människan, har nått sina historiska gränser. Den leder till kriser, fattigdom och imperia­listiska krig.

Socialism är nödvändig och tidsenlig.

Makten finns i arbetarklassens händer.

Välfärden finns i händerna på de som producerar den.

En ny social organisation med tillfreds­ställelsen av folkens behov som krite­rium.

Länge leve den Stora Socialistiska Ok­toberrevolutionen.

 

UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA KOMMUNISTISKA OCH ARBE­TARPARTIERS INITIATIV

Uttalande av SKP angående ubåtar

Det är alltid lika tröttsamt att kommentera krigshetsarnas och borgerlighetens ständiga rysshets eftersom de är så innerligt fantasilösa.

Men nu har försvaret och hela den svenska krigspropagandan återigen släpat fram det gamla spöket, rysskräcken. Nu och åter jagas ubåtar och mini-ubåtar, fantasifoster som ännu ingen sett skymten av. Ändå är de ubåtar och som alltid ryska. Varför?

Jo, när NATO redan har tillgång till hela det svenska territoriet behöver ju krigsivrarna inte ens tänka tanken att ubåtarna skulle komma därifrån. Således behöver NATO inte fråga om lov för att använda Sverige som militärbas, vare sig på land, i luften eller till sjöss.
Så, även om någon ubåt ännu inte uppenbarat sig, måste den ju vara rysk?

Och den här gången kommer “Ryssen” än mer lägligt som propå till större försvarsanslag och för möjligheten att rent formellt kunna införliva Sverige i krigs-alliansen NATO- emot den svenska befolkningens önskan och beslut om att Sverige ska vara neutralt, allians- kärnvapenfritt.
Naturligtvis har den borgerliga staten med sin militär- och propagandaapparat aldrig respekterat denna önskan. Så varför skulle den göra det i dessa dagar?

NATO- världens största kärnvapenmakt- har som sagt redan tillgång till det svenska territoriet:
> området NEAT vid Vidseln (lika stort som Belgien) används för att öva krig mot Ryssland.
> Sverige förväntas bli “värdland” åt NATO:s snabbinsatsstyrka IRF efter riksdagsbeslut.
> Sverige deltar redan i NATO:s insatsstyska NRF och ska i år bidra med åtta JAS Gripen stridsflygplan, ett minröjningsfartyg och ett amfibiekompani.
> Sverige deltar i USA/EU/NATO- imperialismens krig i bl.a. Afghanistan och Libyen.
> Sverige laddar via Esrange ned satellitinformation som styrsignaler åt drönare att bomba i bl.a. Pakistan och mot Gaza, i strid mot internationell lag.

500px-Anti-NATO_sign.svg

Det är ingen som hotar/hotat Sverige. Därför målar imperialisterna/ monopolkapitalisterna, deras krigshökar och politiker upp ett hot, ett monster som inte finns. Just nu sker det i samklang med USA/EU/NATO-imperialismens “längtan österut”. Och i samklang med att militäranslagen ska bli större, på det arbetande folkets bekostnad. Pengar som i annat fall kunde gå till att få bukt med massarbetslösheten, främst bland ungdomar, att bygga ut det sociala skyddsnätet, det statliga försäkrings- och pensionssystemet, den offentliga sektorn; vård, skola, omsorg m.m.

När mänskligheten berövas kunskaper, berövas den sin solidaritet, och sakta sin medmänsklighet, sina möjligheter att reflektera och ställs således lättare till kapitalets förfogande och för dess krig.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) motverkar kriget som är intimt förbundet med storkapitalets intressen, dess militära- och politiska ledning. Krigen är fortsättningen av deras aggressiva politik, krigshets samt nationalistiska och chauvinistiska propaganda. Denna värld som är kapitalets förstör alla mellanfolkliga och fredliga relationer och internationell solidaritet.
Motsatsen till kapitalets världsordning heter socialism. Denna socialism kan inte åstadkommas med mindre än att kapitalets barbari vänds över ända.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Utskottet
Kjell Bygdén