Angående våldet i förorten

ungdomar

Det som händer nu, har hänt förut och kommer att göra det fortsättningsvis, i det att klassklyftorna ökar, liksom massarbetslösheten och den sociala utslagningen. Allt i spåret av kapitalismens ständiga krav på allt större avkastning på de arbetandes bekostnad.

Det vi talar om är att det i monopolkapitalets EU har blivit alltmer vanligt att ungdomarna går ut och visar sitt missnöje på de sätt som skett i till exempel Husby med brinnande bilar och stenkastning mot blåljus-fordon och kravaller. Ett resultat av oorganiserat missnöje i de delar av samhället där spåren av den sociala nedrustningen är och har varit mest påtaglig.

Parallellt med detta förekommer riktade demonstrationer av klassmedvetenhet mot EU:s kapitalistiska envälde, vilket främst synliggörs av arbetarklassen i Grekland men även i Frankrike, Spanien, Portugal, med flera.

Med visshet om att klasskampen kommer att tillta och även nå Sverige när ju kapitalismen girighet saknar alla gränser, föreslår nu kapitalets springpojkar att öva motåtgärder med vattenkanoner, tårgas och gummikulor, mot ungdomarna och förortens ghetton.

Arin Karapet, Moderat Landstingspolitiker, en av klassamhällets budbärare vill införa utegångsförbud i 15 av de mest utsatta förorterna efter klockan 21 på kvällen. Efter den tiden ska ungdomar tvingas att legitimera sig. När de är yngre än 18 år ska föräldrarna kontaktas och efter klockan 22 ska de köras till häktet. Ett bud som Arin gav efter Alliansens partiledarbesök i Husby, i går den 26 juni.

Även Kristdemokraterna klädde av sig sin skenhelighet och förespråkade att polisen skulle ta i med hårdhandskar, elpistoler, gummikulor och vattenkanoner.

Högerdemagogerna förtydligar i detta avståndet mellan förortens ungdomar och kapitalet och dess ideologer i Danderyd, Djursholm, Täby och Östermalm, men förtiger varför bilarna brinner i förorten och varför folk kastar sten just där. De vägrar nämna arbetslösheten, utslagningen och den sociala misären som ett resultat av vad det kapitalistiska systemet skapat.

Och de har alltid kunnat använda statens våldsapparat mot arbetarklassen för att upprätthålla sina privilegier. Därför är deras lösning; våld, fler poliser, gummikulor och vattenkanoner att stänga in människor i en ghetto-liknande tillvaro. Och än mer kraftiga vapen om så skulle behövas.

Det är alltid arbetarklassen och folket som betalar medan kapitalet vill ha mer vinst. Kapitalet är rädd att ungdomar och arbetarklass även i Sverige ska bjuda på organiserat motstånd och att kommunisterna ska bli fler och starkare. Därför agerar de i förebyggande syfte. De tror att det så blir lättare att stoppa denna utveckling.

I detta avseende kommer också gummikulor och vattenkanoner till användning för att t.ex. undvika en gemensam vård, skola, omsorg och samhällstransporter i allas tjänst och fri från privata vinstintressen.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

SKU besökte Ungkommunisterne i Danmark

Lördagen den 22 november besökte fyra medlemmar från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) Ungkommunisterne i Danmark. Det var med anledning av att Ungkommunisterne firade 5 års jubileum som ungkommunisterna besökte Danmark.

Ungkommunisterne

Ungkommunisterne är ett gemensamt ungdomsförbund för KPiD/DKP, men är självständigt organisatoriskt.

Dagen började strax efter klockan 12 med ett föredrag av Wilfred Gluud från Dansk Vietnamesisk Forening. Han informerade om Vietnams historia flera hundra åt tillbaka till dagens socialistiska republik. Sedan talade en person om situationen i Irak och ISIS (Islamiska staten).

Efter både föredragen blev det en hel del diskussioner, kanske mest om ISIS och deras brutalitet, men också hur kommunisterna kan vara ett alternativ, både i Danmark och Sverige, så att de inte lyckas rekrytera unga människor.

Efter diskussionerna blev det en bit mat, som följdes av en trevlig fest med livemusik. SKU hade med en hälsning till Ungkommunisterne, som framfördes (här under publiceras ett utdrag):

”Vid våra träffar har vi lärt oss att vi möter samma problem i våra respektive länder – problem som alla bottnar i det kapitalistiska systemet[…] I Sverige idag är över 25 procent av ungdomarna arbetslösa. Av de unga som har jobb, som arbetar en stor del under mycket otrygga anställningsförhållande. Utvecklingen har fört oss tillbaka i tiden. För 100 år sedan stod man utanför fabrikerna med mössan i hand i hopp om att idag skulle man få arbeta, idag skulle man få en inkomst till sin familj. Idag sitter man hemma och väntar på ett SMS i telefonen med exakt samma förhoppning – ”hoppas jag får en inkomst idag ”. Ja det har gått så långt, så de som har dessa otrygga anställningsförhållanden sover med mobiltelefonen sidan om sig, för att säkert inte missa ett SMS om ett jobberbjudande, fast jobbet kan vara en dag bara eller till och med några timmar.

Situationen på bostadsmarknaden är inte mycket bättre. Vi har idag 250 000 ungdomar som önskar kunna flytta hemifrån, men inte kan på grund av avsaknaden av bostäder[…]

Men det finns naturligtvis lösningar. Lösningarna kräver mer pengar in i samhällskassan. Vad som behövs är en omfördelning av resurserna. I Sverige har vi 15 familjer, som tillsammans äger förmögenheter på över 4000 miljarder kronor. Detta är rikedomar som det arbetande folket skapat åt dessa 15 familjer. Det är vi, våra föräldrar och våra förfäder som har skapat dessa rikedomar[…]

Tiden är mogen att samhället tar över produktionen. Vi behöver inga parasiter och mellanhänder, vi behöver inga kapitalister.

Vad vi behöver är ett samhälle där ungdomen får växa upp, utan ständigt ångest och oro, utan arbetslöshet. Ett samhälle där ungdomen får förverkliga sina drömmar och förhoppningar. Detta är socialismen. Och i kampen för socialism står Ungkommunisterna i främsta ledet i Danmark, tillsammans med KPiD och DKP.

Tillykke till de danska ungkommunisterna!

Leve vänskapen mellan de svenska och danska ungkommunisterna!”

Utbildningen och Sveriges Kommunistiska Parti

SKP:s bildningsmål är människor med samhälles- och kulturförståelse, god professionell kunskap med närhet till arbetslivet och behov av fysisk aktivitet.

Den 9-åriga enhetsskolan som på 1960- och 70-talet mildrade klasskillnaderna och blev en mera likvärdig skola stod inte pall när marknadstänkandet tog plats i utbildningssystemet. I dag är den svenska skolan en av de mest avreglerade i världen. En så likvärdig skola som möjligt ska ha staten som huvudman och en resursfördelning efter behov. Friskolor, skolpeng och fritt skolval har bevisligen, och främst i storstäderna, bidragit till ökad segregation där de kommunala skolorna har krympande elevantal och därmed mindre pengar eftersom föräldrar med högre utbildningsbakgrund gör aktiva val för sina barn. Arbetarklassens barn, och bland dem många invandrarbarn, som inte är vana att protestera är förlorare.

Skolan ska ge en trygg arbetsmiljö med fler vuxna och hålla hög kvalitet med lärare med gedigen utbildning och fortbildning som kan koncentrera sig på undervisningen. Elever med behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver för att klara sin skolsituation.

De senaste Pisa-mätningarna har gett en dyster bild av svenska elevers kunskaper. Den avreglerade skolan har lett till förfall på många områden. Internationell jämförelse är bra, men vi blundar inte för att Pisa-mätningarna för grundskolan och Bolognaprocessen för högskoleutbildningen i första hand är verktyg i EU:s konkurrenssträvan. Bolognaprocessen är ett samarbete mellan 47 länder och det officiella målet är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft. Utbildningen ska underordnas ekonomin; marknaden och arbetsköparna i Europa får bestämma hur universiteten ska utvecklas och får på det viset ett avgörande inflytande på mål och medel för att nå kunskaper. Logisk följd blir satsningar på elituniversitet och försummelser av regionala högskolor.

En socialistisk skola tjänar sitt socialistiska samhälle och utbildar den unga generationen i nära relation till arbetslivet som grund för samhällsutvecklingen. Dagens svenska skola reser dels murar mot arbets- och näringslivet i tron att vara fristående, dels släpper den in det kapitalistiska systemets värderingar med kursinnehåll, skolböcker och sponsorer. Varje bildningssystem reproducerar de rådande klassförhållandena.

SKP arbetar för:

En statlig, ickekonfessionell skola

Lagen om friskolor och skolpengen avskaffas

Tillbaka till närhetsprincipen som motverkar segregation

Fler lärare, speciallärare och annan personal

Hemspråksundervisning med tvåspråkighet som mål och språkstöd i andra ämnen

Rättigheten till undervisning på minoritetsspråk beaktas

Höjda lärarlöner med kollektivavtal utan karriärtjänster

Facklig information om arbetsrätten i skolorna

Vuxenstudier återtas och byggs ut

Bevara de regionala högskolorna

Studielån ska bli studielön

Ungdomsarbetslösheten är svår för borgarna att slingra sig ur.

 

lars_lundberg

Varje gång någon politiker som representerar alliansregeringen får tillfälle att i TV eller annan media diskutera arbetslösheten slår denne sig för bröstet och skryter om hur lyckosam regeringens jobbpolitik är. De prisar sin egen förträfflighet i att skapa nya jobb i stället för att satsa på den förhatliga bidragspolitiken som de menar att alla som inte är medlemmar i alliansens fanclub ägnar sig åt.
De låtsas som att RUT, lägre krogmoms osv är något annat än en ny variant av bidrag till Mc Donalds och Operakällaren.

Det är endast vid ett tillfälle de får uppenbara problem med argumentationen. Det är när ungdomsarbetslösheten som för närvarande är 24% kommer på tal. Än mer besvärad blir de om någon påtalar att det nu är 25.000 ungdomar under 25 år som formellt är arbetslösa, inte studerar och inte går på socialbidrag. Samhället har ingen aning om vad de sysslar med, egentligen vet man bara att de lever.

Ung arbetslösa

Det enda receptet de lyckas krama fram är att det måste satsas på lärlingsutbildningar med låga ingångslöner. Detta och många andra förslag visar att våra politiker i regering och opposition inte har sin verklighet i Sverige.

Inom byggbranschen har vi haft och har ett lärlingssystem sedan ca 100 år tillbaka och våra lärlingar har också mycket låga ingångslöner. Lönen kan som lägst vara 64,14 kr/tim eller 10.811 kr/mån. Lärlingarna står heller aldrig på någon turordningslista och kan alltså inte ”knuffas” ut genom LAS, vilket borgarna och Miljöpartiet tror och som är deras argument för att ytterligare slå sönder arbetsmarknaden.

Enligt regeringens och oppositionens fantasivärld borde vi inom byggbranschen vara helt förskonade från ungdomsarbetslösheten. Så är inte verkligheten. Våra ungdomar har lika svårt som andra ungdomar att få jobb. Uppenbarligen är det inte lärlingssystem och LAS som är den stora boven. Problemet är i själva verket att det byggs alldeles för litet och arbetslöshetsproblemet kan inte lösas genom en ny regering, det kan bara lösas genom en ny politik.

val2014-banner

Sveriges Kommunistiska Parti anger i sitt valprogram:
1.En statlig bostadsbank med låg och fast ränta inrättas. En bank som står under riksdagens kontroll.
2.Bryt bygg- och byggämnesindustrimonopol
3.Ett omfattande ROT-program för miljonprogrammets slitna lägenheter.
4.Alla lediga lägenheter, kommunala liksom privata, skall förmedlas via en obligatorisk och kommunal bostadsförmedling.
5.Riksdagen måste inrätta ett bostadsdepartement med en ansvarig minister.

Lars Lundberg
Ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundet och riksdagskandidat för Sveriges Kommunistiska Parti

Gemensamt uttalande från ungdomsorganisationerna angående Israels nya folkmord på det palestinska folket

SKU

 Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) har undertecknat följande uttalande:

De ungdomsorganisationer som undertecknar följande uttalande fördömer bestämt den israeliska statens militära operationer riktade mot det palestinska folket som redan har resulterat i att hundratals människor har dödats.

USA, men även EU som uppmuntrar Israels kriminella aktiviteter genom att ge sitt fulla stöd, man likställer brottslingarna med offren, förbättrar sina politiska, ekonomiska och militära relationer med Israel på olika sätt och arrangerar gemensamma militärövningar med de israeliska väpnade styrkorna. De har ett allvarligt ansvar för det fortsatta brottet mot det palestinska folket och dess ungdomar.

De centrala ungdomsorganisationerna uppmanar unga män och kvinnor i världen att ansluta sig till vår kamp och den internationaliska solidariteten mot Israels nya folkmord på det palestinska folket och dess ungdom som är i hårkorset av imperialistisk aggression mot bakgrund av de allmänna imperialistiska planerna som existerar och som främjas i Mellanösternregionen och i östra medelhavsområdet.

Vi kräver:

  • Att de fortsatta militära operationerna som utförs av den israeliska armén upphör omedelbart.
  • Att den israeliska ockupationsarmén och alla bosättare lämnar de palestinska territorierna.
  • Att alla politiska fångar släpps från de israeliska fängelserna och att alla palestinier kan återvända till sina hem. Lösningen till problemen rörande de palestinska flyktingarna enligt FN:s resolutioner.
  • Att alla militärövningar och militära samarbetsavtal avbryts med Israel.
  • En självständig palestinsk stat med 1967 års gränser och med östra Jerusalem som huvudstad.

Organizations that sign:

1. YCF Argentina – La Fede

2. CY Austria – KJOe

3. CY Bolivia – JCB

4. YCL Brazil – UJC

5. YCL Canada

6. YS Croatia

7. EDON Cyprus

8. CYU Czech Republic – KSM

9. YC in Denmark – Ungkomunisterne Danmark

10. CY Ecuador – JCE

11. MJC France – MJCF

12. Socialist German Worker Youth – SDAJ

13. CY Greece -KNE

14. CYM Ireland

15. YCL Israel

16. Front of CY Italy – FGC

17. CY of Luxembourg – JCL

18. FYC Mexico – FJC

19. Paraguayan CY – JCP

20. CY Peru – «Patria Roja» – JCP PR

21. Peruvian CY – JCP

22. Portuguese Communist Youth – JCP

23. Revolutionary CY Russia (bolshevics) -RKSMb

24. UCY Yugoslavia (Serbia) – SKOJ

25. Collectives of Young Communists Spain – CJC

26. Union of CY Spain – UJCE

27.CY Sweden – SKU

28.Syrian CY – Khaled Bagdash Youth